Keuken Professionals vóór professionals!

Print deze pagina

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Kitchen Professionals  afsluit. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar andere informatie pagina's van deze website (www.kitchenprofessionals.eu en www.keukenprofessionals.nl hierna te noemen: "de Website"). Door uw bestelling geeft u te kennen met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

Bestellen en totstandkoming overeenkomst

Op de pagina 'online winkelen' op deze website staat aangegeven op welke manieren u de door ons aangeboden producten kunt bestellen. Een bestelling is niet geldig indien Kitchen Professionals uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een koop op proef tot stand zoals bedoeld in art. 7:45 van het Burgerlijk Wetboek. U heeft 14 dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen of diensten voldoen en Kitchen Professionals hiervan in kennis te stellen dan wel uw bestelling te retourneren. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en wordt u eigenaar. In individuele gevallen kan Kitchen Professionals besluiten om bestellingen te weigeren.Kitchen Professionals zal een dergelijk besluit, op uw schriftelijk verzoek, motiveren.

Machtiging opvragen gegevens

Door te bestellen machtigt u Kitchen Professionals om, indien nodig, uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Kitchen Professionals kan bij het BKR (of op andere wijze) inlichtingen inwinnen omtrent uw betalingsgedrag. Echter, enkel indien daartoe aanleiding bestaat.

Prijzen en Aanbiedingen

Kitchen Professionals garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan op de website en in eventuele door ons uitgegeven mailings niet zullen worden verhoogd gedurende de eventueel op de Website aangegeven termijn en/of looptijd van de betreffende mailing, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen. Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Kitchen Professionals kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website of in haar mailings.

Garantie & Service

Wij staan garant voor de hoogwaardige luxe kwaliteit van onze producten. Natuurlijk geven wij ook garantie op onze producten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de Service & Garantie pagina op deze website.

Ruilen & Retourneren

Vanaf het moment dat u uw bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft u het 14 dagen op zicht. Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken en beoordelen. Na het verstrijken van de zicht termijn wordt de koopovereenkomst een feit.
Alleen wanneer er sprake is van een fabricage fout, kunt u het artikel gratis retourneren om het om te ruilen. Hiervoor dient u contact op te nemen met onze klantenservice.
Wanneer u niet tevreden bent over het artikel, kunt u het binnen de zicht termijn retourneren en/of ruilen. In dat geval zullen de bezorg en retour kosten in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag van de bestelling. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de Ruilen & Retour pagina op deze website.

Na de zogeheten zicht periode van tien (14) dagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom is het noodzakelijk dat u in dergelijke situatie altijd in het bezit bent van het afgifte bewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

Betalen

Alle bestellingen dienen vooraf ineens betaald te worden inclusief de bijkomende verzendkosten. Betalen kunt u echter ook gewoon heel gemakkelijk online. Al onze online betalingen worden gedaan in samenwerking met de gerenommeerde online betalingssystemen iDeal en PayPal. Ons systeem voldoet aan de hoogst binnen de IT sector geldende (standaarden) veiligheidseisen en wij blijven dit continue ontwikkelen en vernieuwen om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op beveiligd online winkel- en betalinggebied.

Wij doen ons uiterste best u een totaal overzicht van de kosten te geven. In 'Uw Winkelmand' krijgt u automatisch het totaal bedrag van de bestelling te zien, zowel exclusief als inclusief BTW (19% binnen EU, anders 0%). Indien u een inschatting van de bijkomende bezorgkosten wilt hebben kunt u op de desbetreffende knop klikken en al naar gelang het gewicht van uw bestelling, de keuze van afleveren en eventueel het afleveradres, zal een inschatting van de bezorgkosten worden gemaakt. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel toch enigszins afwijkende bezorgkosten.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de Betalen pagina op deze website.

Bezorgen

Zodra wij uw bestelling en de betaling hebben ontvangen wordt uw bestelling verwerkt en zo spoedig mogelijk op het door u aangegeven adres bezorgd.
De datum waarop uw bestelling zal worden bezorgd hangt echter af van de levertijd die voor het door u gekozen product geldt. Iedere bestelling wordt als één pakket afgeleverd en is dus afhankelijk van de langste levertijd. Voor het afleveren van de bestelling maken wij standaard gebruik van GLS. Voor specifiekere informatie verwijzen wij u naar de pagina 'Bezorgen' in deze website.

Kitchen Professionals doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd op deze Website te realiseren. De door Kitchen Professionals aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel om een onvoorziene reden later leverbaar is dan aangegeven. Indien aflevering binnen de aangegeven termijn om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. Voor het overige is Kitchen Professionals niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.

Indien u verhuisd bent of nieuw afleveradres heeft dient u dit aan Kitchen Professionals door te geven door in te loggen en uw gegeven te wijzigen. Indien u dan niet heeft gedaan, dan geldt een aflevering aan het laatste aan Kitchen Professionals kenbaar gemaakte afleveradres als een geldige levering. Kitchen Professionals is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid

Kitchen Professionals is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan Kitchen Professionals is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Kitchen Professionals komt. Kitchen Professionals is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website of in haar mailings. Tevens is Kitchen Professionals niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist of onvolledig gebruik en toepassing van onze producten en toebehoren alsmede de gevolgen van het niet opvolgen van de op deze website, in mailings of bij product gevoegde folder informatie, tips en aanwijzingen.

Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed. U vrijwaart Kitchen Professionals tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens Kitchen Professionals van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Kitchen Professionals hebt besteld, tenzij u aantoont dat Kitchen Professionals voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

Kitchen Professionals is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Kitchen Professionals gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Kitchen Professionals, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Kitchen Professionals, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoer-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Kitchen Professionals. U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Kitchen Professionals.

Kitchen Professionals kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, die u later dan veertien kalenderdagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan Kitchen Professionals kenbaar heeft gemaakt. Alleen schade die wordt geleden binnen twee weken na de aflevering van het artikel komt voor eventuele vergoeding in aanmerking.

Privacy Verklaring

De voor uw bestelling benodigde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Kitchen Professionals, onderdeel van XL Ventures,  Postbus 76231, 1070 EE te Amsterdam.

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Kitchen Professionals (nieuwsbrief), de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven of verkopen aan derden en wij zullen nooit inzicht in onze klantgegevens geven zonder dat daarvoor een dringende reden aanwezig is zoals bijvoorbeeld een rechterlijk bevel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze aparte Privacy Verklaring.

Geschillen

In geval van geschillen is het Nederlands Recht evenals eventueel Europese Recht van toepassing.

U kunt altijd bij ons terecht!

Allereerst zijn er natuurlijk de product beschrijvingen en informatie pagina's. Heeft u dan toch nog vragen, suggesties of klachten dan kunt u altijd bij ons terecht via:

Klantenservice
E-mail: sales@Kitchen Professionals.eu
Fax: 084.8355955
Tel: 020.8946160

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Kitchen Professionals gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:

Kitchen Professionals

onderdeel van ALL4U
Postbus 76235
1070 EE Amsterdam

Magazijn:
Rendementsweg 24p
3641 SL Mijdrecht
Nederland

bank: ABN 44.50.12.234
BTW: NL1945.47.966-B01
KvK: 54520843